Usluge podrške

UTILITAS I.T. osigurava svojim klijentima brzi odziv i pomoć pri rješavanju svakodnevnih problema u radu sustava koje zastupa i prodaje. Proaktivno djelovanje u prevenciji mogućih problema daje određenu sigurnost korisnicima naših usluga.

Podršku korisničkim sustavima moguće je dogovoriti prema najrazličitijim zahtjevima korisnika. Prilikom ugovaranja usluga tehničke podrške sa korisnikom potrebno je provesti detaljnu snimku stanja sustava ili prema projektu implementacije opreme. Nakon snimke izrađuje se plan pružanja usluga prema snimci i korisnikovim potrebama, te prema vrsti opreme koja se koristi.

Sklapanjem ugovora UTILITAS I.T. preuzima potpunu brigu oko nadzora, upravljanja i održavanja korisnikove opreme navedene u ugovoru.

  • standardna podrška – rješavanje problema rada opreme temeljem ugovora o tehničkoj podršci.
  • podrška po pozivu – rješavanje problema rada opreme korisnicima manjih sustava van ugovora. Broj sati podrške korisniku nije ograničen. Plaćanje se vrši prema važećem cjeniku.
  • hitna intervencija – uz gore navedene modele podrške postoji mogućnost hitne intervencije kod korisnika. UTILITAS I.T. garantira odaziv stručnih djelatnika u najkraćem mogućem roku. Plaćanje se vrši prema važečem cjeniku za hitne intervencije.

UTILITAS I.T. korisnicima svojih usluga omogućuje prijavu incidenta odnosno zahtjeva za intervenciju na slijedeće načine:

  • telefonskom prijavom – prijava na telefonski broj tehničke podrške UTILITAS I.T.-a – prijave se primaju radnim danom od 8:00 do 16:00, sve prijave bilježe se u aplikaciji tehničke podrške.
  • prijava putem fax-a – prijava na broj fax-a UTILITAS I.T.-a – prijava mora sadržavati slijedeće podatke: ime tvrtke/korisnika, OIB tvrtke, adresu tvrtke, telefonski broj i e-mail kontakt osobe korisnika, te opis incidenta/zahtjeva. Prijave je moguće poslati 24x7x365. Sve prijave pristigle nakon 16:00 obrađuju se slijedeći radni dan. Sve prijave bilježe se u aplikaciji tehničke podrške.
  • prijave putem elektroničke pošte – prijave na e-mail adresu UTILITAS I.T. podrške – prijava mora sadržavati slijedeće podatke: ime tvrtke/korisnika, OIB tvrtke, adresu tvrtke, telefonski broj i e-mail kontakt osobe korisnika, te opis incidenta/zahtjeva. Prijave je moguće poslati 24x7x365. Sve prijave pristigle nakon 16:00 obrađuju se slijedeći radni dan. Sve prijave bilježe se u aplikaciji  tehničke podrške.

Vrijeme odziva HelpDeska korisniku prema zaprimljenoj prijavi je unutar 2 sata od trenutka zaprimanja prijave unutar radnog vremena. Sve prijave pristigle nakon radnog vremena UTILITAS I.T.-a obrađuju se slijedeći radni dan.